Bærekraftstrategi

En viktig premiss for TESS` langsiktige lønnsomhet, er at vi har tillit og godt omdømme hos myndigheter, ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Bedrifter som tar en aktiv rolle i å løse utfordringene verden står overfor, vil styrke sin posisjon. Vår bærekraftstrategi bidrar til dette.

Ansvarlig forretningsdrift handler om å håndtere risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Gjennom å etablere og etterleve en bærekraftstrategi, skal TESS tydeliggjøre for alle - internt og eksternt - at vi jobber aktivt for å ivareta prinsipper for ansvarlig forretningsdrift og at vi ikke vil inngå kompromisser som kan bidra til å svekke vår integritet.

Bærekraftstrategien tar utgangspunkt i TESS sine overordnede mål, verdier, etiske retningslinjer og ambisjoner, og skal sammen med selskapets hovedstrategi og andre styrende dokumenter, bidra til at selskapet når sine mål. Bærekraftstrategien er et supplement til forretningsstrategien, og er et virksomhetsovergripende dokument som beskriver overordnede føringer og prinsipper for alt arbeid med bærekraft i TESS.

Innovasjon og bærekraft skal være gjennomgående i TESS sin virksomhet og forståelsen av bærekraftrisiko er spesielt prioritert.

TESS skal bidra til verdiskapning som ikke går på bekostning av mennesker, samfunn eller miljø.

TESS skal gjøre en helhetlig vurdering av miljø- og samfunnseffekt av prosjekter og samarbeid vi deltar i, dette inkluderer vurderinger av bærekraftrisiko knyttet til leverandørkjeden, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser.

TESS skal synliggjøre og kommunisere hvordan vi følger opp bærekraft i aktiviteter og prioriteringer.

TESS skal gjennom utvikling og tilrettelegging for bærekraftige og innovative løsninger legge til rette for at kundene styrker sin grønne konkurransekraft for å møte de globale samfunnsutfordringene.


Forankring, implementering og rapportering

Bærekraftstrategien er forankret i ledelsen, og gjelder for alle ansatte i TESS, samt eksterne konsulenter som utfører oppgaver for TESS.

Alle ledere i TESS er ansvarlige for å implementere strategien innenfor sine ansvarsområder.

Vårt ledelsessystem for kvalitet, som baserer seg på standardene ISO 9001, 14001 og 45001, er det styrende verktøyet for rapportering og oppfølging av vårt bære­kraftarbeid. Operasjonalisering av strategien gjøres gjennom policy, handlingsplaner og virksomhetsstyring.

Arbeidet ledes av kvalitetsleder, som har et overordnet ansvar for å følge opp strategiens ambisjoner og etter­levelse av disse. 

 

Vårt arbeid sikrer at bærekraft skal være gjennomgående i TESS sin virksomhet, og at vi skal

 • utfordre våre kunder og samarbeidspartnere til å vurdere bærekraftsrisiko.
 • dokumentere hvordan innsatsen vår bidrar til utvalgte bærekraftsmål.
 • bli bedre til å vurdere bærekraftsrisiko i egen drift
 • sikre at leverandørene våre innfrir våre krav til bærekraft.
 • hjelpe leverandørene våre til å vurdere risiko knyttet til bærekraft.

TESS anerkjenner at bærekraft er gjennomgående i virksomheten.
TESS har systemer for vurdering av bærekraftrisiko til samarbeidspartnere, leverandører og forretningsforbindelser.
TESS dokumenterer hvordan strategien, og tilhørende oppfølging, bidrar til oppnåelse av bærekraftmål, som samtidig er skritt i retning av et lavutslippssamfunn.

Strategiske prioriteringer

Gjennom strategiske prioriteringer og tiltak for perioden 2023-2026 skal TESS bidra til

1. å fremme ansvarlig forretningsdrift

2. bærekraftig innovasjon og verdiskapning som styrker kundenes grønne konkurransekraft og som gir muligheter for å løse globale samfunnsutfordringer.

3. å sikre bærekraft i egen drift.

 

1. TESS skal fremme ansvarlig forretningspraksis

TESS skal arbeide aktivt for å fremme et ansvarlig næringsliv, både internt i selskapet og blant selskapets kunder, leverandører, oppdragsgivere og øvrige interesseparter. En ansvarlig forretningsdrift er en forutsetning for bærekraft og innebærer i praksis at TESS setter krav om at leverandører og samarbeidspartnere har en ansvarlig forretningsdrift, inkludert respekt for menneskerettighetene, anstendige arbeidsforhold, ivaretakelse av miljøhensyn og forebygging av korrupsjon.

TESS skal

 • stille krav om at våre kunder, leverandører og sam­arbeidspartnere har en ansvarlig forretningsdrift.
 • gjennom interne prosesser og rutiner sikre at våre ­leverandører innfrir TESS` forventninger og håndtering av prinsipper for ansvarlig næringsliv. dvs økonomi, miljø og samfunn.

2. TESS skal styrke kundenes grønne konkurransekraft

 • gjennom innovative, bærekraftig løsninger og verdiskapning som gir muligheter for å løse globale samfunnsutfordringer.
 • ved å utvikle flere grønne produkter i vår portefølje, med fokus på kvalitet og produktets levetid.
 • ved å løse prob­lemene sammen med kunden og tilpasse oss kundens hverdag med nye smarte løsninger som sikrer oppetid og grønn konkurransekraft, gjennom bl.a. løsninger som reduserers CO2 utslipp.

Vi er tilgjengelig nær kunden og etablerer oss der kunden er. Vi er landsdekkende med kort avstand mellom våre lagre og tjenester og kundenes behov.

3. TESS skal selv ha en bærekraftig drift

Vi skal øke bevisstheten rundt TESS egen påvirkning på miljø, samfunn og mennesker. Vi skal stadig søke nye løsninger som gir miljøgevinster med fokus på gjenbruk og lavt forbruk gjennom ­nøkternhet.

Vi satser på våre medarbeidere, trivsel og kompetanse ved å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø, med fokus på kompetanseheving i alle ledd.

Dette gjør vi blant annet ved å:

 • stille krav til miljø og ansvarlighet i eiendoms- og utstyrsforvaltning, anskaffelsespolicy og reisepolicy, og ikke minst i TESS etiske retningslinjer, som skal følges.
 • sikre implementering av, og informasjon om arbeid, med bærekraft i egen organisasjon.
 • se til at alle ansatte tilbys og gjennomfører intern kompetanseheving innenfor for sine arbeidsområder, så vel som i bærekraft og ansvarlig forretningsdrift.