Bærekraftig forretningspraksis

Bærekraftig forretningsdrift i TESS er et ledelsesansvar som er forankret i vårt verdigrunnlag, overordnet strategi og policy. Vår bærekraftige forretningspraksis styres gjennom våre ledelsessystemer for HMS og Kvalitet, basert på ISO standardene 9001, 14001 og 45001. 


Verdigrunnlag


Uavhengighet, nøkternhet og selvråderett skal kjennetegne TESS. Tilgjengeligheten for våre kunder skal alltid være 24/7/365. Vi skal som firma være politisk uavhengige og nøytrale også med tanke på livssyn, etnisitet, legning og fagorganisering. Forholdene til myndighetene skal være det beste og medarbeiderne var, er og skal være vår viktigste resurs. TESS er eid av Stiftelsen Erik Jølberg og ansatte. Årlig støttes barn og unge med millionbeløp.

 

Bærekraftstrategi

Vår bærekraftstrategi tar utgangspunkt i våre overordnede mål, verdier, etiske retningslinjer og ambisjoner og bidrar, sammen med selskapets hovedstrategi, og andre styrende dokumenter, til at selskapet når sine mål.

Gjennom å etablere og etterleve en bærekraftstrategi, tydeliggjør TESS for alle - internt og eksternt - at vi jobber aktivt for å ivareta prinsipper for ansvarlig forretningsdrift.

Les vår bærekraftstrategi

 

Policy 

Policy er bestemt hos øverste ledelse og gjelder for alle TESS-selskaper og deres aktiviteter. Bærekraftelementene er knyttet inn i policyen som en viktig del av denne. Policyen vurderes kontinuerlig, endringer i krav og andre inngangsfaktorer fra interessentene fanges opp og vurderes. Policyen signeres minimum årlig og kommuniseres til ansatte, samt offentliggjøres på vår nettside. 

Les vår policy

Policy for bærekraftig forretningspraksis

 

Aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven er forankret i ledergruppen for implementering og sendt til orientering hos AMU i alle TESS-firmaer. Systemer for varsling av kritikkverdige forhold er etablert og kommunisert i organisasjonen.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en integrert del av vår forretningsdrift, med tydelige forventninger fra toppledelsen, samt tydelig plassering av ansvar innad i virksomheten som sikrer implementering.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er organisert sentralt i TESS. TESS as utfører og rapporterer aktsomhetsvurderinger på vegne av alle TESS-firmaene.

HR-funksjonen har ansvar for vurdering av interne forhold, Innkjøp & Sourcing har ansvar for å vurdere leverandør­kjeden. HMS-K leder i TESS as er ansvarlig for kvalitetssikring og rapportering og bistår med støtte og intern kommunikasjon i aktsomhetsvurderingene.

Vi mener denne måten å organisere og styre dette arbeidet gir best forankring i organisasjonen og plasserer ansvaret der det hører hjemme. Samsvar med åpenhetsloven vurderes minimum årlig gjennom HMS- og kvalitets­systemet. 


Aktsomhetsrapport

 

 

 

Three business people in the office working together. - original

Etikk

TESS' opptreden i forhold til omverdenen, kunder, leverandører og egne ansatte beskrives i våre etiske retningslinjer. 

Sammen med leverandører ønsker TESS å sikre at produkter produseres under gode etiske forhold. Alle leverandører til TESS er kartlagt og godkjent i henhold til høye standardkrav og etiske retningslinjer.

Etiske retningslinjer

 

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Helge Guthormsen1.png
Helge Guthormsen

HMS-K Leder og bærekraftansvarlig
481 36 739
helge.guthormsen@tess.no
Kontakt