Likestilling

Historisk er det en større andel menn enn kvinner i bransjen, noe som også gir utslag i en høyere andel menn i ledende roller. TESS arbeider kontinuerlig for å fremme likestilling og for å øke kvinneandelen, også i ledende stillinger.

Vi arbeider kontinuerlig for å fremme likestilling og forebygge diskriminering. Det arbeides videre med fokus med fordeling mellom kvinner og menn med blant annet kjønnsnøytrale stillingsannonser og bilder brukt i denne sammenheng. Samtidig er rett kandidat til riktig stilling avgjørende for å nå mål i TESS. TESS forfremmer helst sine egne, uavhengig av kjønn.

TESS sin nullfilosofi

TESS har som mål at ansatte ikke skal støtes i sitt arbeid. Det er nullfilosofi på diskriminering uansett kjønn og ­etnisitet. Dette skal ivaretas gjennom systemene i TESS.


TESS sine systemer

Gjennom personalhåndbok og lederhåndbok i tillegg til Miljø og Bærekraftinformasjon, som også omhandler ­sosiale forhold i TESS, ivaretar vi retningslinjer og informasjon til de ansatte.

Gjennom TESS sitt verdigrunnlag og null-filosofi jobber vi for likestilling og mot diskriminering og stereotypisering.

 

Planer og tiltak for arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering:

Vernerunder. Gjennom etablerte kanaler for vernerunder, AMU, varslings­rutiner og etikkprosedyre skal vi sikre like­stilling og forhindre diskriminering i TESS.

Arbeidsmiljøundersøkelser. Vi gjennomfører anonyme arbeidsmiljøundersøkelser på jevnlig basis, for å kartlegge hvorvidt ansatte har et arbeidsmiljø i tråd med ovennevnte punkt. Resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen følges opp med aksjonslister og punkter basert på eventuelle funn i undersøkelsen.

Likestilling. For å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling, er det blant annet iverksatt tiltak som nøytrale stillingsannonser og medarbeidere ansettes etter kvalifikasjon, ikke kjønn. TESS har ingen ansatte med ufrivillig deltidsstilling, hverken kvinner eller menn. TESS har ingen tradisjon for å utlyse deltidsstillinger. Midlertidige ansettelser er primært benyttet når det er behov for vikarer, når medarbeidere er i foreldrepermisjon eller har permisjoner av andre årsaker.

Kompetanse. Sikre at ansatte uavhengig av rolle og kjønn opparbeider avtalt og forventet kompetanse. Krav til måloppnåelse (kompetanse) i TESS er 90%. Kravet til kompetanse er knyttet til rolle. 

 

Likestillingsredegjørelse 2023